0

บริษัท  วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

  ประกาศ

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้คุกกี้

ตามบทบัญญัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายคุกกี้

               เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.wattanasuk.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุกกี้คืออะไร

               คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วัน เวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านเช่นโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผ่านทางเว็บบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่านในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน  เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัวข้อมูลความปลอดภัยของท่าน  รวามถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆ และ ณ ปัจจุบันและอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์


บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ใช้คุกกี้อย่างไร

               บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครใช้งานเว็บไซต์ของท่าน   โดยทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้นและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปปรับปรุง www.wattanasuk.com ให้ตรงกับความต้องการของท่านและในบางกรณี บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมาลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

               คุกกี้ที่ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ใช้  อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 1. SessionCookiesเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม www.wattanasuk.com เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน   เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บบราวน์เซอร์
 2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ www.wattanasuk.com จดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการ www.wattanasuk.com เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวามถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ www.wattanasuk.com ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้


 1. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน  ในการใช้ www.wattanasuk.com รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลคุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ รวามถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ www.wattanasuk.com ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้

 1. PHPSESSID
 2. JSESSIONID

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลคุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 1. __ utmc
 2. __ hjlncludedlnPageviewSample
 3. __ hjTLDTest
 4. __ gid
 5. __ utma
 6. __ utmb
 7. __ utmt
 8. __ utmz
 9. __ hjid
 10. __ ga
 11. __ hjAbsoluteSessionInProgress
 12. __ hjFirstSeen


ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

               บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านอาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของ www.wattanasuk.com ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

               หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • Android (Chrome)
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Iphone or Ipad (Chrome)
 • Iphone or Ipad (Safari)


การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น LINE หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและการตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง ทั้งนี้ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย


การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่อย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถตรวจสอบ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด” “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้คุกกี้” VERSION ปัจจุบัน ได้จาก www.wattanasuk.com


หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้


                    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

                              บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                              สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 606 ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100

                              โทรศัพท์ 0-2225-0088   โทรสาร 0-2225-0066  Email address  dpo@wattanasuk.com


               เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                              นางสาวสุวรรณา  สุวัฒนประดิษฐ์

                              โทรศัพท์ 0-6572-40188  ตลอด 24 ชั่วโมง

               

                              

หมวดงานวิศวกรรม


รอยต่อเพื่อการขยายตัว

ผนังกันเสียง

Mechanical Pot/Disk Bearing

แผ่นยางรองคานสะพาน

อุปกรณ์ดูดซับเเรงกระเเทรก

เสาหลักน้ำทางยางพารา

อื่นๆ

ที่อยู่บริษัท


บริษัท  วัฒนาสุข  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด 


สำนักงานใหญ่

เลขที่  606  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม.  10100

Tel. 02-225-0088, (อัตโนมัติ)

Fax. 02-225-0066


สาขา คลังสินค้า (คลังมีนบุรี)

เลขที่  26  ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กทม. 10510

Tel. 02-5180500, (อัตโนมัติ)

Fax. 02-5180520   สอบถาม / ติดตาม@WSI-officialChannel : WSI-official
  ติดต่อฝ่ายการเงิน@671alpwvwww.wattanasuk.com