0

บริษัท  วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

  ประกาศ

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

ตามบทบัญญัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   (“บริษัท”)   ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   บริษัท มีการใช้งานกล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ของบริษัท ในการตรวจตราพื้นที่เฉพาะเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อของบริษัท    ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อได้ทราบและเข้าใจรูปแบบวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คำนิยาม :             

“ข้อมูลส่วนบุคคล”   หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่   

                                  รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

“บริษัท”                    หมายความว่า    บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด             

CCTV”                   หมายความว่า  กล้องวงจรปิด


1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

               กล้องวงจรปิดของบริษัทบันทึกภาพของบุคคลทุกคน รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น (เช่น พาหนะ,กระเป๋า,หมวก,เครื่องแต่งกาย) เป็นต้น ซึ่งเข้ามาในพื้นที่บริษัทและอาจเก็บรวบรวมภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอของท่านไว้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขึ้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร เช่น พื้นที่ห้องน้ำ


2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

               2.1 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

                              2.1.1 การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของบุคคลต่างๆ

                              2.1.2 การคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของบริษัทจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลายและอาชญากรรมอื่นๆ

                              2.1.3 การสนับสนุนหน่วยงายบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม

                              2.1.4 การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

               2.2 กล้องวงจรปิดของบริษัททำงานตลอด 24 ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงระบบ

               2.3 บริษัทได้ติดป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย

               3.1 ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

               3.2 ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

                              3.2.1 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในบริษัท รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริษัท และเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาในบริษัท รวมถึงใช้ในการสอบสวนเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท

                              3.2.2 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงาน รวมถึงบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในบริษัท

               3.3 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริษัท


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม

               บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผยเว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่บุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

               4.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทและสนับสนุนหรือช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม

               4.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น


5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่บันทึก เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


6. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

               พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

               6.1 มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กรณีเจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล สามารถยกเลิกความยินยอนยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ โดยการยินยอมจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล

               6.2 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบรายละเอียด

               6.3 มีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลของตนได้

               6.4มีสิทธิโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

               6.5 มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้องขอต่อผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อใดก็ได้

               6.6 มีสิทธิลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

               6.7 มีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าจะในกรณีเกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูลหรือเปลี่ยนใจระงับการทำลายข้อมูลเมื่อครบกำหนดที่ต้องทำลาย เพราะไม่มีความจำเป็นต้องนำข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง

               6.8 มีสิทธิแจ้งเพื่อให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

               6.9 มีสิทธิร้องเรียน หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย


7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัท

               นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กรพร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม


8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือ

ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่านโดยส่งคำร้องขอที่  บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เลขที่ 606  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 0-2225-0088 

               ในกรณีที่ท่านผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรังปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

               ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้


9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัทได้กำหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด


10.  การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยู่อย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถตรวจสอบ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด” “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยว กับการใช้คุกกี้” VERSION ปัจจุบัน ได้จาก www.wattanasuk.com


หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้


                    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

                              บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                              สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 606 ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100

                              โทรศัพท์ 0-2225-0088   โทรสาร 0-2225-0066  Email address  dpo@wattanasuk.com


               เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                              นางสาวสุวรรณา  สุวัฒนประดิษฐ์

                              โทรศัพท์ 0-6572-40188  ตลอด 24 ชั่วโมง

               

                              

หมวดงานวิศวกรรม


รอยต่อเพื่อการขยายตัว

ผนังกันเสียง

Mechanical Pot/Disk Bearing

แผ่นยางรองคานสะพาน

อุปกรณ์ดูดซับเเรงกระเเทรก

เสาหลักน้ำทางยางพารา

อื่นๆ

ที่อยู่บริษัท


บริษัท  วัฒนาสุข  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด 


สำนักงานใหญ่

เลขที่  606  ถนนหลวง  แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กทม.  10100

Tel. 02-225-0088, (อัตโนมัติ)

Fax. 02-225-0066


สาขา คลังสินค้า (คลังมีนบุรี)

เลขที่  26  ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กทม. 10510

Tel. 02-5180500, (อัตโนมัติ)

Fax. 02-5180520   สอบถาม / ติดตาม@WSI-officialChannel : WSI-official
www.wattanasuk.com